Přídavná jména

Přídavná jména (kéjóši 形容詞) a jmenná přídavná jména (kéjódóši 形容動詞) ve větě rozvíjejí podstatné jméno, tzn. vyjadřují vlastnosti osob, zvířat, dějů, stavů nebo okolností. Narozdíl od češtiny mají japonská přídavná jména své zvláštnosti.

Přídavná jména (i-kéjóši)

Přídavná jména (kéjóši 形容詞), nebo také "pravá" přídavná jména, jsou vždy zakončena na ohebnou koncovku i い, nikdy však na ei. Ve větě se chovají jako slovesa, tzn. že ohebná koncovka se mění při časování, výjimku tvoří pouze přídavné jméno dobrý (ii いい) a jeho odvozenina atraktivní, "cool" (kakkoii 格好いい). V jazykových učebnicích jsou běžně označována jako tzv. i-kéjóši イ形容詞.

Časování a skloňování

Přítomný čas かわいいです je roztomilý いいです je dobrý
(zápor) かわいくないです není roztomilý よくないです není dobrý
Minulý čas かわいかったです byl roztomilý よかったです byl dobrý
(zápor) かわいくなかったです nebyl roztomilý よくなかったです nebyl dobrý
Spojení s podstatným jménem かわいいねこ roztomilá kočka いい学生がくせい dobrý student

Jmenná přídavná jména (na-kéjóši)

Jmenná přídavná jména (kéjódóši 形容動詞) jsou až na výjimky (např. krásný, čistý きれい) zapisována pouze kandži a nikdy nekončí na i い. Jedinou výjimkou je nemít rád, nesnášet (kirai 嫌い). Při časování a skloňování se jmenná přídavná jména chovají jako podstatná jména, tzn. že nemají ohebnou koncovku a při spojení s  podstatným jménem používají částici na な. V jazykových učebnicích jsou uváděna jako tzv. na-kéjóši ナ形容詞.

Časování a skloňování

Přítomný čas しずです je tichý きれいです je čistý
(zápor) しずじゃありませ není tichý きれいじゃありませ není čistý
Minulý čas しずでした byl tichý きれいでした byl čistý
(zápor) しずじゃありませんでした nebyl tichý きれいじゃありませんでした nebyl čistý
Spojení s podstatným jménem しずかなかわ tichá řeka きれいなみず čistá voda

Mít rád/nemít rád

Na-kéjóši mít rád (suki 好き) a nemít rád, nesnášet (kirai 嫌い) bývají často matoucí, jelikož se nejedná o slovesa, tak jako jsme zvyklí v češtině. Pro lepší pochopení o nich můžeme přemýšlet jako o českých přídavných jménech žádoucí a nežádoucí.

めいはなきです

Mei má ráda květiny. (Co se týče Mei, květiny jsou žádoucí.)

とうるさかなきらいです

Tóru nesnáší ryby. (Co se týče Tórua, ryby jsou nežádoucí.)