Částice

Částice (joši 助詞) vymezují vztah mezi částí věty a jejím zbytkem. Jedná se o krátká slova nebo přípony, které stojí vždy v postpozici, tzn. že následují až za tou částí věty, ke které se vážou. Některé částice mají své české ekvivalenty, jiné slouží pouze jako ukazatel ve větě a nepřekládají se.

WA は

Téma věty

Částice wa は vyznačuje téma věty, tedy skutečnost, která přináší nejméně nových informací, je známá z předchozího kontextu, anebo je jinak patrná. V překladu tuto částici neuvádíme, ale pro lepší pochopení ji můžeme v češtině přirovnat ke spojení co se týče, nebo pokud jde o.

Protikladem částice wa は je částice ga が, která vyznačuje réma věty.

わたし学生がくせいです。

(Co se týče mě,) já jsem student.

Protiklad

Částice se používá pro zvýraznění protikladu při vyjádření srovnání, přičemž srovnávaná skutečnost může i nemusí být vyjádřena.

鶏肉けいにくべますが、さかなべません。

Jím kuřecí maso, ale nejím ryby.

その映画いえがませんでした。

Tamten film jsem neviděl. (Ale tento ano.)

MO も

Podobnost, shoda

Částici mo も používáme pro vyjádření shody nebo podobnosti prostřednictvím vyjádření typu také, stejně tak nebo stejně jako.

わたし学生がくせいです。

Jsem také student.

鶏肉けいにくさかなべますが、きです。

Mám rád kuřecí maso stejně jako ryby.

NO の

Přivlastňování

Částice no の může vyjádřovat vlastnictví, kdy se chová jako přivlastňovací zájmeno v češtině. Podstatné jméno následující za částicí může být vynecháno, pokud vyplývá z kontextu pro mluvčího i posluchače.

これはわたしかさです。

Tohle je můj deštník.

これはわたしです。

Tenhle je můj (deštník).

Pozice, umístění

Částici použijeme pokud chceme vyjádřit pozici nebo umístění nějaké skutečnosti.

あのほんつくえうえです。

Ta kniha je na lavici.

公園こうえん学校がっこうとなりです。

Park je vedle školy.

Modifikace podstatného jména

Podobnou možností použití částice jako u vyjádření vlastnictví je modifikace podstatného jména. Podstatné jméno stojící před částicí je ovlivňováno podstatným jménem stojícím za ní a ve větě je tak tímto způsobem možné řetězit podstatná jména za sebou. Při spojování uspořádáváme podstatná jména od velkého k malému, od obecného k specifickému, naopak než v češtině.

これはわたしははほんです。

To je kniha mojí maminky

あの日本にほん作家さっか名前なまえなんですか。

Jaké je jméno toho japonského spisovatele?

Apozice

Částice no の má také schopnost vyjádřit apozici, nebo-li přístavek, což je větný člen, který jiným způsobem vyjadřuje řídící podstatné jméno ve větě.

先生せんせい山田やまださんはわたしははのクラスメイトでした。

Pan Jamada, ten učitel, byl spolužák mojí maminky.

WO を

Vyznačení přímého předmětu

Přímý předmět odpovídá v češtině předmětu, tedy podstatnému jménu, ve 4. pádě. Přímý předmět se vždy nachází za předmětem nepřímým. Výjimku tvoří některá slovesa a přídavná jména, která s přímým předmětem váží částici ga が.

芽衣子めいこイーメールをおくりました。

Poslala jsem Meiko email.

わたしはなくれました。

Dal mi květinu.

Směr pohybu

U sloveses pohybu, např. aruku 歩く (jít), haširu 走る (běžet), tóru 通る (míjet), vyznačuje částice směr tohoto pohybu.

どおりあるきました

Šel jsem po ulici.

Výchozí místo

U sloves jako deru 出る (odejít) nebo detekuru 出て来る(vyjít) vyznačuje částice místo, že kterého tento pohyb původně vychází.

十時じゅうじいえます

V deset odcházím z domu.

Určitá pozice nebo zaměstnání

Částici použijeme při spojení s určitou pozicí nebo zaměstnáním, za kterým nejčastěji následuje sloveso suru する (být).

わたし彼女かんじょ看護婦かんごふ をしています

Má přítelkyně dělá zdravotní sestru.

NI に

Vyznačení nepřímého předmětu

Nepřímý předmět je podstatné jméno ve 3. pádě, které má ve větě funkci příjemce přímého předmětu, který je ve 4. pádě. Nepřímý předmět ve větě vždy předchází přímý předmět.

芽衣子めいこイーメールをおくりました。

Poslala jsem Meiko email.

わたしはなをくれました。

Dal mi květinu.

Některá slovesa jako např. au 会う (potkat se) nebo kiku 聞く (ptát se) váží nepřímým předmět přirozeně.

友達ともだちった。

Potkal jsem kamaráda.

Místo existence něčeho/někoho

Především ve spojení se slovesy aru ある/iru いる (být, existovat) nebo sumu 住む (bydlet).

あそこにねこがいます。

Támhle (v tom místě) je kočka.

あね大阪おおさかんでいます。

Starší sestra bydlí v Ósace.

Přímý kontakt

Pokud je vykonán pohyb nebo děj, který přímo míří na věc nebo místo.

ここに名前なまえいてください。

Sem (ukáže na formulář) napište prosím své jméno.

Určení místa

Částici můžeme překládat jako předložku do nebo v při určení místa nebo destinace.

来月らいげつ東京とうきょうきます。

Příští měsíc jedu do Tokia.

うちかえりました。

Vrátila jsem se domů.

Úmysl, účel

Při vyjádření smyslu nebo účelu děje je částice ve funkci spojky aby. Sloveso, za jehož účelem děj probíhá se nachází pouze ve formě kmene před částicí, za ní pak následuje druhé sloveso v příslušném tvaru.

ひるごはんをべにかけました。

Odešel jsem, abych si snědl oběd.

Časové údaje

Částici používáme pro vyjádření určitého časového údaje (hodiny, dny, měsíce, roky), ale k relativním časovým úsekům jako je dnes, včera aj. částici nepřipojujeme.

わたし誕生日たんじょうび八月十二日はちがつじゅうににちです。

Moje narozeniny jsou 12. srpna.

九時くじきました。

Vstal jsem v devět hodin.

Trpný rod

Částice vyznačuje původce děje (agens) věty v trpném rodě.

山田やまだ先生せんせい日本語にほんごならいました。

Japonsky jsem se naučil od učitelky Jamady. (Byl jsem učen učitelkou Jamadou.)

Četnost

Pokud chceme vyjádřit spojení četnosti, např. za hodinu, za osobu, použijeme také částici ni に.

一日いちにちいつつの食事しょくじべます。

Jím pětkrát za den.

GA が

Réma věty

Částice ga が vyznačuje réma věty, tzn. jádro výpovědi, novou skutečnost, která nebyla doposud známá z předchozího kontextu. Réma ve větě umisťujeme až za její téma, které vyznačujeme částicí wa は.

Částice ga が zároveň vyznačuje důraz na podmět ve větě, změna částice z wa は na ga が, proto mění vyznění věty.

わたし学校がっこうきました。

Šla jsem do školy.

わたし学校がっこうきました。

Já jsem ta, která šla do školy.

Doplňovací otázky

Pokud pokládáme doplňovací otázky, tzn. na které nelze odpovědět ano/ne, za podmětem vždy následuje částice ga が, nikdy wa は. Stejně tak použijeme částici ga が i v odpovědi na takovou otázku.

だれますか。

Kdo přijde?

わたしとパヴェルさんがます。

Přijdu já a Pavel.

Výjimky při vyznačení přímého předmětu

Některá přídavná jména, např. hoší 欲しい (chtít), suki 好き (mít rád), kirai 嫌い (nemít rád, nesnášet), a některá slovesa, např. kikoeru 聞こえる (uslyšet), mieru 見える (uvidět) a wakaru わかる (rozumnět, chápat) váží místo částice を, automaticky částici が.

カラオケです。

Mám ráda karaoke.

Vedlejší věta

Podmět vedlejší věty je zpravidla vyznačen částicí ga が, aby bylo možné jej odlišit od podmětu hlavní věty.

わたしパヴェルが結婚けっこんしたことをりませんでした。

Nevěděla jsem, že je Pavel ženatý.