Lekce 9 - Částice GA

Doplňte chybějící výrazy do vět. Pro zobrazení výsledků klikněte na tlačítko Vyhodnotit.
Vrátit se zpět na cvičení.
カラオケ すきじゃありません。
Nemám rád karaoke.

ジュリアさん にほんりょうり  すきです。
Julie má moc ráda japonskou kuchyni.

じてんしゃ ありますか。
Máš kolo?

パヴェルさん うた じょうずです。
Pavel umí dobře zpívat.

かんじ  わかります。
Rozumím trochu kandži.

テレサちゃん カタカナ  わかります。
Terezka dobře rozumí katakaně.

すずきさんのおねえさん りょうり  じょうずじゃありません。
Starší sestra pana Suzukiho není příliš dobrá ve vaření.

あたらしいパソコン あります。
Mám nový počítač.