Lekce 6 - Partikule

Doplňte partikule do vět. Pro zobrazení výsledků klikněte na tlačítko Vyhodnotit.
Vrátit se zpět na cvičení.
Doplňované výrazy: を、は

わたし  パン  たべます。
Jím chleba.

あなた なにも かいません でしたか。
Ty sis nic nekoupil?

どこで とけい  かいましたか。
Kde si koupila ty hodinky?

あなたの たんじょうび なに  しましたか。 
Cos dělal na své narozeniny?

わたしの くるま  あそこです。
Přijel si na kole?

なに  みませんか。
Na co se díváš?