Lekce 4 - Přítomný a minulý čas

Doplňte chybějící slova. Pro zobrazení výsledků klikněte na tlačítko Vyhodnotit.
Vrátit se zpět na cvičení.
あした すうがく を 。 (べんきょうする)
Zítra se nebudu učit matematiku.

ろく じ に 。 (おきる)
Vstávám v 6 hodin.

きのう は やすみ 。 (です)
Včera bylo volno.

ゆうびんきょく は ごぜん しちじ から ごご ごじ まで 。 (です)
Pošta má otevřeno od 7 hodin ráno do 5 hodin odpoledne.

きのう の ばん 。 (よむ)
Včera večer jsem si četla.


この ほん は じしょ 。 しょうせつ 。 (です)
Ta kniha nebyla slovník. Byla to novela.

きのう あなた を 。 (まつ)
Včera jsem na tebe nečekal.