Lekce 1 - Partikule

Doplňte partikule do vět. Pro zobrazení výsledků klikněte na tlačítko Vyhodnotit.
Vrátit se zpět na cvičení.
Doplňované výrazy: は(wa), も (mo), の (no), か (ka)

わたし パヴェル です。 Wataši [?] Paveru desu.
Já jsem Pavel.

あの ひと だれ です 。 Ano hito [?] dare desu [?].
Kdo je ten člověk?

きむら さん とうきょう だいがく がくせいです。 Kimura san [?] Tókjó daigaku [?] gakusé desu.
Kimura je studentem Tokijské univerzity.

クチェラ さん がくせい です。 こばやし さん がくせい です。 Kučera san [?] gakusé desu. Kobajaši san [?] gakusé desu.
Kučera je student. Kobajaši je také studentka.

クチェラ さん きむら さん ともだち です。 Kučera san [?] kimura san [?] tomodači.
Kučera je Kimurův kamarád.

こばやし さん にほんじん です。 きむら さん にほんじん です。 Kobajaši [?] nihondžin desu. Kimura [?] nihondžin desu.
Kobajaši je Japonka. Kimura je také Japonec.

クチェラ さん アメリカ から です 。 いいえ、チェコ から です。 Kučera [?] Amerika kara desu [?]. Iie, Čeko kara desu.
Kučera je z Ameriky? Ne, je z České republiky.